ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และเสนองานกิจการคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
โดยเว็บนี้จะรวบรวมความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ และพระภิกษุ รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป

พระครูพยุหานุศาสก์(สิทธิ)
วัดบ้านบน อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

สถานะเดิม
พระครูพยุหานุศาสก์ นามเดิม สิทธ์
เกิดเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๑๐ มีเชื้อสายมอญย้ายมาจากถิ่นอื่น

บรรพชาอุปสมบท
(ไม่ทราบข้อมูล)
เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี ๒
          

พระครูภัสสรธรรม
เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
พระครูนิภาธรรมวงค์
รองเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี ๑
          
พรครูพยุหานุสาสน์(เงิน)
วัดพระปรางเหลือง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

สถานะเดิม
พระครูพยุหานุสาสน์ นาเดิม เงิน
(ไม่ทราบนามสกุลและฉายา)
เกิดเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๔ ณ บ้านย่านไม้รวก จังหวัดสิงห์บุรี

บรรพชาอุปสมบท
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๔ ณ วัดเขาแก้ว ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
โดยมีหลวงพ่อแก้ว วัดอินทาราม เป็นพระอุปัชฌาย์


สมณศักดิ์
พ.ศ. -                 เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูพยุหานุสาสน์
๑๑ ส.ค. ๒๔๔๙    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ โปรดให้รดน้ำมนต์
                         และพระราชทานพัดยศพิเศษ ให้ถือตลอดชีวิิตตก

การดำรงค์ตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๔๔๔    ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะแขวงพยุหะคีรี รูปที่ ๑
พ.ศ. ๒๔๕๐    มรณภาพ (วันศุกร์ ที่ ๑๔ กุม๓าพันธ์ ๒๔๕๐) รวมอายุ ๖๖ ปี ๔๖ พรรษา
สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๔๕๑    เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะแขวงพยุหะคีรีที่พระครูพยุหานุศาสก์

การดำรงค์ตำแหน่ง
พ.ศ. -           ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านบน รูปที่ ๔
พ.ศ.๒๔๕๑    ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวงพยุหะคีรี รูปที่ ๒
เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี ๓
          
พระครูนิวาสธรรมขันธ์
(เดิม พุธสโร)
วัดหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

สถานะเดิม
พระครูนิวาสธรรมขันธ์ นามเดิม เดิม ฉายา พุทธสโรนาสกุล ภู่มณี
เกิดเมื่อ วันพุธ ที่ ๖ เดือน กุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๐ ตรงกับ ปีวอก
ณ บ้านหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

บรรพชาอุปสมบท
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๓ ณ วัดเขาแก้ว อำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์
โดยมีหลวงพ่อแก้ว วัดอินทราม เป็นพระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๔๕๗    เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะแขวงเมืองนครสวรรค์ ที่ พระครูนิวาสธรรมขันธ์

การดำรงค์ตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๔๓๕    ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองโพ รูปที่ ๕
พ.ศ.๒๔๕๗    ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะแขวงเมืองนครสวรรค์
พ.ศ.๒๔๕๘    ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวงพยุหะคีรี รูปที่ ๓
พ.ศ. ๒๔๖๒    ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๙๔    มรณภาพ (๒๒ พฤษภาคม ๒๔๙๔) รวมอายุได้ ๙๑ ปี ๗๑ พรรษา
เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี ๔
          
พระครูพยุหานุศาสก์
(ชิต ชิตจิตฺโต)
วัดยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

สถานะเดิม
พระครูพยุหานุศาสก์ นามเดิม ชิต ฉายา ชิตจิตฺโต นามสกุล ขุโนภาส
เกิดเมื่อวันอังคาร ที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุล
ณ บ้านน้ำทรง ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

บรรพชาอุปสมบท
เมื่อวันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๒ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์
โดยมี สมเด็จพระวันรัต (ฑิฒ) เป็นผู้อุปัชฌาย์

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๔๗๗    เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฏร์ ที่พระครูพยุหานุศาสก์

การดำรงค์ตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๔๖๗    เป็นพระครูสอนปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดโกรกพระใต้
พ.ศ. ๒๔๖๙    เป็นพระครูสอนปริยัติธรรม ณ สำนักเรียนวัดหนองพรมหน่อ
พ.ศ. ๒๔๗๗    เป็นเจ้าอาวาสวัดยางขาว รูปที่ ๒ อำเภอพยุหะคีรี
พ.ศ. ๒๔๗๗    ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๐๑    มรณภาพ (๒๖ ะันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑) รวมอายุได้ ๕๙ ปี ๔๐ พรรษา
พระครูนิยุตต์ธรรมกิจ
(บุญธรรม ธมฺมปฺปสาโท)
วัดเขาแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

สถานะเดิม
พระครูพยุหานุศาสก์ นามเดิม ชิต ฉายา ชิตจิตฺโต นามสกุล ขุโนภาส
เกิดเมื่อวันอังคาร ที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุล
ณ บ้านน้ำทรง ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

บรรพชาอุปสมบท
เมื่อวันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๒ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์
โดยมี สมเด็จพระวันรัต (ฑิฒ) เป็นผู้อุปัชฌาย์

เจ้าคณะอำเภอเมืองพยุหะคีรี ๕
          
สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๔๗๗    เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฏร์ ที่พระครูพยุหานุศาสก์

การดำรงค์ตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๔๖๗    เป็นพระครูสอนปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดโกรกพระใต้
พ.ศ. ๒๔๖๙    เป็นพระครูสอนปริยัติธรรม ณ สำนักเรียนวัดหนองพรมหน่อ
พ.ศ. ๒๔๗๗    เป็นเจ้าอาวาสวัดยางขาว รูปที่ ๒ อำเภอพยุหะคีรี
พ.ศ. ๒๔๗๗    ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๐๑    มรณภาพ (๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑) รวมอายุได้ ๕๙ ปี ๔๐ พรรษา

เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี ๖
          
พระครูนิทัศน์ธรรมเวที
(ปลด ปิยธโร ป.ธ.๕)
วัดเขาแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

สถานะเดิม
พระครูนิทัศน์ธรรมเวที นามเดิม ปลด ฉายา ปริยธโร นามสกุล ศรีพงษ์สุทธ์
เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๐ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒
ณ บ้านเลขที่ ๗๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

บรรพชาอุปสมบท
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๑ ณ วัดระนง อำเภอชุมแสง
โดยมี พระครูไกสรประสิทธิคุณ วัดคลองระนง เป็นอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๒๓    เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ที่พระครูนิทัศน์ธรรมเวที
พ.ศ. ๒๕๓๒    เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก

การดำรงค์ตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๑๓    ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
พ.ศ. ๒๕๒๐    ได้รับแต่ตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
พ.ศ. ๒๕๒๓    ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี รูปที่ ๖
พ.ศ. ๒๕๒๕    ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดเข้าแก้ว
พระครูปภัสสรธรรม
(ละมัย ปภสฺสโร ป.ธ.๕)
วัดคลองบางเดื่อ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

สถานะเดิม
พระครูปภัสสรธรรม นามเดิม ละมัย ฉายา ปภสฺสโร นามสกุล แก้วเทศ
เกิดเมื่อวันศุกร์ ที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๑ ตรงกับปี ขาล
ณ บ้านเลขที่ ๑๒ หมู่ที่๔ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

บรรพชาอุปสมบท
เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๔ วัดสำโรง อำเภอพยหะคีรี
โดยมี พระนิสิตคุณากร (หลวงพ่อกัน) วัดเขาแก้ว เป็นอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๓๕    เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฏร ชั้นเอก
                    ที่พระครูประภัสสรธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๐    เป็นพระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท   
พ.ศ. ๒๕๔๗    เป็นพระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก

ดำรงค์ตำแหน่ง
พ.ศ.๒๕๑๔    ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดภาวนาภิรตาราม กรุงเทพฯ
พ.ศ.๒๕๓๐    ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดคลองบางเดื่อ
พ.ศ. ๒๕๔๐    ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะำเภอพยุหะคีรี
พ.ศ. ........     ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี รูปที่ ๗